یکشنبه 24 تیر 1403

اطلاعات شهرک ها و نواحی صنعتی

وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان کردستان

 

 
   
   

تا پایان اسفند 1402                    

   

ردیف

نام
شهرک / ناحیه صنعتی مصوب

نام
شهرستان

مساحت زمین(هکتار)

امکانات زیربنایی

میزان آب
(لیتر بر ثانیه)

میزان برق
(مگا وات)

 تصفیه خانه فاضلاب

قرارداد ها

واحدهای به بهره برداری رسیده

   
   

اراضی
 در اختیار

زمین
صنعتی

آب

برق

گاز
 شهری

تلفن
ثابت

   

تامین
 شده

مورد نیاز

تامین
 شده

مورد نیاز

به بهره
برداری
 رسیده

تعداد

مساحت
 واگذاری
(هکتار)

تعداد

اشتغال
 (نفر)

سرمایه گذاری (میلیارد ریال)

   

1

شهرک صنعتی بانه

بانه

17/42

10/95

1

1

1

1

5

19

3

3

0

85

13

37

790

3541

   

2

شهرک صنعتی بزرگ کردستان

دیواندره

312/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

3

شهرک صنعتی بیجار

بیجار

30/72

23/53

1

1

1

1

14

16

4

4

1

88

23

53

612

489

   

4

شهرک صنعتی بیجار 2

بیجار

0/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

5

شهرک صنعتی دهگلان

دهگلان

0/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

6

شهرک صنعتی دیواندره

دیواندره

50/00

32/42

1

1

1

1

3

30

3

3

0

35

8

1

5

13

   

7

شهرک صنعتی سقز

سقز

60/61

32/20

1

1

1

1

18

30

9

9

1

134

31

84

1232

3569

   

8

شهرک صنعتی سقز 2

سقز

33/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

9

شهرک صنعتی سنندج 1

سنندج

57/10

37/91

1

1

1

1

28

29

20

20

0

373

38

269

3134

12832

   

10

شهرک صنعتی سنندج 2

دهگلان

305/20

189/00

1

1

1

1

57

153

38

28

1

177

134

57

2623

4916

   

11

شهرک صنعتی سنندج 3

سنندج

12/12

7/51

1

1

1

1

8

8

4

4

0

121

7

85

854

250

   

12

شهرک صنعتی سنندج 4

سنندج

205/05

55/00

1

1

1

1

0

59

12

34

0

252

24

0

0

0

   

13

شهرک صنعتی سنندج 5

سنندج

0/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

14

شهرک صنعتی قروه

قروه

31/25

15/25

1

1

1

0

20

15

4

4

1

48

14

36

548

155

   

15

شهرک صنعتی قروه 2 (شهرک صنعتی سنگ)

قروه

192/24

126/70

1

1

1

1

4

48

10

14

0

38

53

10

161

802

   

16

شهرک صنعتی قروه 3

قروه

92/50

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

17

شهرک صنعتی کامیاران

کامیاران

19/10

13/61

1

1

1

1

6

10

3

3

0

103

13

54

451

352

   

18

شهرک صنعتی مریوان

مریوان

30/48

19/20

1

1

1

1

3

15

3

6

0

70

16

13

132

564

   

19

منطقه ویژه اقتصادی بانه

بانه

85/27

35/00

1

1

1

1

3

3

2

2

0

23

7

0

0

0

   

20

ناحیه صنعتی چنو سنندج

سنندج

23/00

15/40

0

1

1

1

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

   

21

ناحیه صنعتی سرو آباد 2

سروآباد

1/72

1/03

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

0

0

0

0

   

22

ناحیه صنعتی سروآباد

سروآباد

0/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

23

ناحیه صنعتی سریش آباد

قروه

0/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

24

ناحیه صنعتی سنگ قروه

قروه

20/00

14/00

0

1

1

1

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

   

25

ناحیه صنعتی صاحب

سقز

37/24

22/34

1

1

1

0

10

8

8

5

0

24

5

7

175

1030

   

26

ناحیه صنعتی کامیاران

کامیاران

31/00

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

27

ناحیه صنعتی مریوان

مریوان

4/50

0/00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

28

ناحیه صنعتی موچش

کامیاران

23/00

4/00

1

1

1

0

13

3

3

3

0

2

0

1

12

24

   

29

ناحیه صنعتی یاسوکند

بیجار

31/75

26/00

1

1

1

0

10

10

3

3

0

12

18

0

0

0

   

30

ناحیه صنعتی یوسف آباد دهگلان

دهگلان

17/00

11/90

1

1

1

1

30

35

4

4

0

0

0

0

0

0

   

جمع

30

1723/27

692/96

18

20

20

16

233

492

140

156

4

1588

405

707

10729

28538

   
تنظیمات قالب