سه شنبه 08 خرداد 1403

تاریخچه

تاریخچة فعالیت شرکت:

شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص) در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1370 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1203 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان سنندج به ثبت رسیده است.

در حال حاضر شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص ) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد.

 موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 6 اساسنامه، به قرار ذیل می باشد:

الف- احداث شهرک صنعتی در منطقه و نیز ایجاد امکانات زیر بنائی در شهرک با رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران.

ب- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان از جهت مالی فراهم نماید.

پ- انجام کلیه اقداماتیکه برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی- فنی خدماتی و بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی مشخص و ابلاغ میگردد.

ت- تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز ( انتقال قطعی اراضی موکول به ارائه پروانه بهره برداری است).

ث- در اختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تامین هزینه‌های سرمایه‌ای ( اولیه) شرکت و تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل: آب، برق، تلفن، فاضلاب تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل: درمانگاه- مسجد- مدرسه- فضای سبز- انبار عمومی و غیره.

ج- مشارکت در سایر شرکتهایی که بلحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود.

تنظیمات قالب